Relationship of Dietary Habits, Attitudes and Behaviors  with Anthropometric Measurements in Adult Women 

Authors

  • Ayhan Dağ PhD
  • Cansu Apaçi
  • Muhammed Enes Kartal
  • Aybüke Coşkun

Keywords:

Keywords: Nutritional status, dietary habits, eating behavior, eating attitude, eating disorders

Abstract

Background and aim: This study aimed to determine relationship of dietary habits, attitudes and behaviors with anthropometric measurements in 300 women aged 19-65 years (150 employed women and 150 unemployed women) living in Lefkoşa, North Cyprus Turkish Republic between February, 2018 and June, 2020. Methods: In all subjects, data regarding sociodemographic characteristics, dietary habits and anthropometric measurements were recorded. All subjects completed  Eating Attitudes Test (EAT-26) and  Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ). Results: Mean body mass index (BMI) was 26.6±5.9 kg/m2 and 26.5±5.7 kg/m2 in employed and unemployed women, respectively. There was no significant difference in BMI based on employment status (p>0.05). Based on BMI, of the employed and unemployed woman, 48.7% and 40% were classified as normal while 26.6% and 35.3% as overweight and 24.7% and 24.7% as obese, respectively. It was found that emotional eating and restrained eating scores were increased by increasing BMI in both employed and unemployed women. A significant difference was found between BMI and emotional eating score in employed women (p<0.05). The relationship of anthropometric measurements with EAT-26 and DEBQ scores were evaluated by correlation analysis. It was found that weak but significant correlations were found between EAT-26 and DEBQ scores in both groups (r=0.335, p<0.001 and r=0.253, P=0.002). The DEBQ score was significantly correlated with BMI in employed women (r)=0.182; p=0.026) although it was correlated with waist: hip ratio in unemployed women (r=-0.232; p=0.004). In both employed and unemployed women, significant correlations were found among BMI, waist circumference and waist hip ratio (p<0.001). Conclusions: Development of correct dietary habits, attitudes and behaviors are important to protect and improve public health and quality of life.

References

World Health Organization. Constitution of the World Health Organization. Basic Documents, Forty-fifth edition, Supplement, October 2006.

Devran SB. Doğu Anadolu Bölgesinde Yaşayan Adölesan ve Yetişkinlerin Beslenme Alışkanlıkları ile Yeme Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2014.

Arslan R, Akça PR. Çocukların Eğitiminde Rol Model Oluşturacak Olan Eğitimci ve Usta Öğretici Adaylarının Beslenme Alışkanlıkları. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED). 2012; 8: 101-119.

Şahin KM, Çoban EA, Karaman GN. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Medyanın Çocukların Beslenme Alışkanlıkları ve Bozuklukları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bakış Açıları. İlköğretim Online 2018; 17(1):125-142.

Avcı Aİ, Erdoğan KT. Fındık Fabrikasında Çalışan İşçilerde Obezite Sıklığı ve Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull 2015; 14(5): 364-9.

Gürbüz P, Yetiş G. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi 2018; 2 (6): 54-63.

Güzey M. Kadınlarda Ağırlık Yönetiminin Yeme Tutum Davranışı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yüksek Lisans Tezi. 2014.

Deveci B, Deveci B, Avcıkurt C. Yeme Davranışı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2017; 5(3): 118-134.

Ceylan C, Dönmez N, Keskin E. Konya’da Spor Salonlarına Devam Eden Kadınlarda Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi 2018; 70: 88-109.

Kaleli S, Kılıç N, Erdoğan M, Erdoğan N. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 2(2): 12-18.

Kahyaoğlu M. Çevre Konularıyla İlgili Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. İlköğretim Online 2011; 10(3): 1056-1065.

Özkan N, Bilici S. Yeme Davranışında Yeni Yaklaşımlar: Sezgisel Yeme ve Yeme Farkındalığı. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018; 3(2): 16-24.

Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods 2007; 39: 175-191.

Pekcan G. Beslenme Durumunun Saptanması. 2. Baskı. Sağlık Bakanlığı Yayın No:726. 2012; 13-14.

Han TS, Van Leer EM, Seidell JC, Lean MEJ. Waist circumference action levels in the identification of cardiovascular risk factors: prevalence study in a random sample. BMJ. 1995; 311(7017): 1401-1405

World Health Organization. Waist circumference and waist–hip ratio: report of a WHO expert consultation. Geneva: World Health Organization; 2008.

World Health Organization Regional Office for Europe. Body mass index-BMI. Erişim: (http://www.euro.who.int/en/health-topics/diseaseprevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi). Erişim tarihi: Haziran 2020.

Douka A, Grammatopoulou E, Koutsoukı D. Factor Analysis and Cut-Off Score of the 26-İtem Eating Attitudes Test in A Greek Sample. Bıology Of Exercıse 2009; 5.1.

Akdevelioğlu Y, Yörüsün ÖT. Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutum Ve Davranışlarına İlişkin Bazı Faktörlerin İncelenmesi. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 2019; 4(1): 19-28.

Değirmenci M. İğde Artıran F.A., T.C. Eating Attitude Test-26 (EAT-26)’nın Türkçe Versiyonu Yeme Tutum Testi-26 (YTT-26)’nın geçerlilik güvenilirlik çalışması. Tıpta Uzmanlık Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun, 2020.

Bozan, N., Hollanda Yeme Davranışı Anketinin Türk üniversite öğrencilerince geçerlilik ve güvenirliğinin sınanması. (Yüksek lisans tezi). Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2009

Alpar R. Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Nobel 2006; 3. Ankara.

Ayaz A, Bilici S. Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Besinleri Satın Alma, Hazırlama ve Pişirme Konusundaki Bilgi ve Davranışları. J Nutr and Diet 2008; 35(2):31-46

Sevim A. İstanbul İlinde Çalışan Kadınların Kahvaltı Alışkanlıklarının Araştırılması. İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. 2019.

Arslan C, Ceviz D. Ev Hanımı ve Çalışan Kadınların Obezite Prevalansı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. F.Ü. Sağ. Bil. Derg. 2007; 21(5):211-220.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2019. T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No:1132, Ankara.

Bilgiç Erceğiz İ. Eğitim Düzeyleri Farklı Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Stersin Beslenme Üzerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Bölümü Aile Ekonomisi Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı. 2004.

Uluçay V. Manavgat İlçesinde Yaşayan Çalışan ve Çalışmayan Kadınlarda Duygu Durumunun Beslenme Davranışı Üzerine Etkisi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2018.

Çıltık N. İstanbul İli Kağıthane İlçesinde Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Beslenme Bilgi Düzeyleri ve Beslenme Alışkanlıklarının Saptanması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Ana Bilim Dalı Beslenme Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2009.

Işık İzan M. İnsülin Direnci Olan Yetişkin Bireylerin Uyku Kalitelerinin, Depresyon Durumlarının ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2020.

Bekiroğlu, K. T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Ağırlık Kontrolü Yapan Bireylerde Yeme Tutum Davranışı ve Duygusal İştahın Değerlendirilmesi Yüksek Lisans tezi. 2018.

Yıldırım İ, Yıldırım Y, Ersöz Y, Işık Ö, Saraçlı S, Karagöz Ş, Yağmur R. Egzersiz Bağımlılığı, Yeme Tutum ve Davranışları İlişkisi. CBÜ Bed Eğt Spor Bil Dergisi/CBU J Phys Edu Sport Sci 2017; 12(1).

Koçak, E. T.C. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilimdalı Yeme Davranışını Etkileyen Faktörlerin Hollanda Yeme Davranışı Anketi ile Belirlenmesi Yüksek Lisans Tezi. 2016.

Nagl M., Hilbert A., Zwaan M., Braehler E., Kersting A. The German Version of the Dutch Eating Behavior Questionnaire: Psychometric Properties, Measurement Invariance, and Population-Based Norms. Journal List Plus One 2016; 11(9).

Göküstün KK. Üniversite Öğrencilerinde Obsesif Kompulsif Yeme Davranışı Ölçeği İle Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme Bilimleri Programı Yüksek Lisans Tezi. 2018.

Downloads

Published

23-12-2022

Issue

Section

Original articles

How to Cite

1.
Relationship of Dietary Habits, Attitudes and Behaviors  with Anthropometric Measurements in Adult Women . Progr Nutr [Internet]. 2022 Dec. 23 [cited 2024 Jun. 16];24(4):e2022123. Available from: https://mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/13424