Investigation of Education Faculty Students' Health Perception Levels and Healthy Life Styles in the Covid-19 Process

Main Article Content

Eyup Bozkurt
Ramazan Erdoğan
Mikail Tel
İsa Aydemir
Baha Engin Çelikel

Keywords

Covid-19, Physical Activity, Perception of Health, Healthy Living

Abstract

Amaç: Koronavirüs (Covid-19) salgınının artmasıyla birlikte dünya genelinde toplumlar farklı kısıtlamalara maruz kaldı. Türkiye de koronavirüs yayılma hızını azaltmak için günlük hayata bazı kısıtlamalar getirdi. Bu araştırma, Covid-19'un neden olduğu kısıtlamalar nedeniyle üniversite öğrencilerinin sağlık algısı ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarında meydana gelen değişiklikleri daha iyi anlamak amacıyla yapılmıştır.


Yöntem: Araştırma grubunu Fırat ve Mustafa Kemal Üniversitesi'nin eğitim fakültelerinde öğrenim gören gönüllü 1032 (480 Kız, 552 Erkek) öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, katılımcıların demografik bilgilerinin, sağlıklı yaşam tarzlarının ve sağlık algı düzeylerinin sorgulandığı çevrimiçi anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanıldı ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.


Sonuçlar:Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına göre çoğunluğu düzenli fiziksel aktivite yapmamakta, %36'sı hiç egzersiz yapmamakta, %53.4'ü günde iki ana öğün yemek yemekte ve en çok atlanan öğün öğle yemeği olmaktadır. %55,2 ile kek/kurabiye/bisküvi gibi yiyecekleri en çok ara öğün olarak tükettikleri ve %28,5'inin günde 1,5 litre sıvı tükettikleri belirlendi. Öğrencilerin sağlık algısı ölçeği toplam puan ortalamasının 48.15 ± 4.06, ölçek alt boyut puan ortalamaları kontrol merkezi puan ortalamasının 14.55 ± 1.70, kesinlik puan ortalamasının 15.29 ± 2.85, önem puan ortalamasının ise önemli olduğu belirlenmiştir. sağlık durumu 9.70±1.62, öz-farkındalık puan ortalaması 8.59 ± 1.14'tür. Cinsiyet değişkenine göre erkek öğrencilerin sağlık algısı ölçeği ve tüm alt boyut puan ortalamaları kız öğrencilerden daha yüksektir. Beslenme eğitimi alan öğrencilerin beslenme eğitimi almayan öğrencilere göre puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Kesinlik ve öz farkındalık alt boyutları dışında kronik hastalığı olmayan öğrencilerin kronik hastalığı olan öğrencilere göre daha yüksek puan ortalamalarına sahip oldukları belirlenmiştir.


Sonuç: Sonuç olarak; Öğrencilerin sağlık algılarının orta düzeyde olduğu, sağlıklı yaşam tarzı ve fiziksel aktivite düzeylerinin olumsuz etkilendiği belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda bireylerin sağlık algısını artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra sağlıklı yaşam tarzını destekleyen projelerin hayata geçirilmesinin toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde faydalı olacağı düşünülmektedir.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract 11 |

References

Alkan SA, Özdelikara A, Boğa NM. Hemşirelik öğrencilerinin sağlık algılarının belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(2):11-21.
Andrés-Villas M, Díaz-Milanés D, Remesal-Cobreros R, Vélez-Toral M, Pérez-Moreno PJ. Dimensions of Leisure and Perceived Health in Young University Students. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(23):8750.
Asfaw LS, Ayanto Y, Aweke YH. Health-seeking behavior and associated factors among community in Southern Ethiopia: Community based cross-sectional study guided by Health belief model. BioRxi., 2018;388769.
Castañeda-Babarro A, Arbillaga-Etxarri A, Gutiérrez-Santamaría B, Coca A. Physical activity change during COVID-19 confinement. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(18): 6878.
Cheikh Ismail L, Osaili TM, Mohamad MN, Al Marzouqi A, Jarrar AH, Abu Jamous DO, Al Dhaheri AS. Eating habits and lifestyle during COVID-19 lockdown in the United Arab Emirates: a cross-sectional study. Nutrient. 2020;12(11): 3314.
Çilingir D, Aydın A. Hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin sağlık algısı. FNJN Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2017;25(3):167-176.
Dalcalı, B. K. (2020). Üniversite öğrencilerinin manevi yönelimleri ve sağlık algıları. Journal of Contemporary Medicine, 10(4), 591-595.
de-Mateo-Silleras B, Camina-Martín MA, Cartujo-Redondo A, Carreño-Enciso L, de-la-Cruz-Marcos S, Redondo-del-Río P. (2019). Health perception according to the lifestyle of university students. Journal of community health. 2019;44(1): 74-80.
Demir E, Köse M. (2016). Öğretmenlerin rol modelliği hakkında öğretmen görüşleri. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 2016;(53):38-57.
Diamond JJ, Becker JA, Arenson CA, Chambers CV, Rosenthal M P. Development of a scale to measure adults' perceptions of health: Preliminary findings. Journal of Community Psychology. 2007;35(5):557-561.
Ercan Ş, Keklicek H. COVID-19 pandemisi nedeniyle üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerindeki değişimin incelenmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2020;5(2): 69-74.
Erdogan R, Yilmaz M, Aydemir I. Determination of physical education and sports teachers' nutrition habits and physical activity levels in the global epidemic (covid-19) process. Asian Journal of Education and Training. 2021;7(1): 51-59.
Erdoğan R. Pandemi döneminde beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2021;17(Pandemi Özel Sayısı): 3277-3296.
Erdoğan Yüce G, Muz G. COVID-19 pandemisinin yetişkinlerin diyet davranışları, fiziksel aktivite ve stres düzeyleri üzerine etkisi. Cukurova Medical Journal. 2021;46(1): 283-291.
Flanagan EW, Beyl RA, Fearnbach SN, Altazan AD, Martin CK, Redman LM. The impact of COVID‐19 stay‐at‐home orders on health behaviors in adults. Obesity. 2021;29(2):438-445.
Islam KU, Iqbal J. An Update on Molecular diagnostics for covid-19. frontiers in cellular and infection microbiology. 2020;10.
Kadıoğlu H, Yıldız A. (2012). Sağlık algısı ölçeğinin Türkçe çevriminin geçerlilik ve güvenilirliği. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2012;32(1): 47-53.
Kolaç N, Balcı AS, Şişman FN, Ataçer BE, Dinçer S. Fabrika çalışanlarında sağlıklı yaşam biçimi davranışı ve sağlık algısı. Bakırköy Tıp Dergisi. 2018;14: 267-74.
Korkmaz NH, Öztürk İE, Rodoslu C, Uğur S. Ortaokul öğrencilerinin Covid-19 salgını sürecinde fiziksel aktivite düzeylerindeki değişikliklerin incelenmesi (Bursa ili örneği). Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2020;22(4): 101-115.
Köse M, Demir E. Öğretmenlerin rol modelliği hakkında öğrenci görüşleri. International Journal of Social and Economic Sciences, 2014;4(1): 08-18.
Meiring RM, Gusso S, McCullough E, Bradnam L. The effect of the COVID-19 pandemic movement restrictions on self-reported physical activity and health in New Zealand: A cross-sectional survey. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18(4): 1719.
Özdemir D, Arpacıoğlu S. (2020). Sosyal medya kullanımı, sağlık algısı ve sağlık arama davranışının koronavirüs korkusu üzerine etkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2020;12: 1-1.
Ramos-Padilla P, Villavicencio-Barriga VD, Cárdenas-Quintana H, Abril-Merizalde L, Solís-Manzano A, Carpio-Arias TV. Eating habits and sleep Quality during the COVID-19 pandemic in adult population of Ecuador. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18(7): 3606.
Romero-Blanco C, Rodríguez-Almagro J, Onieva-Zafra MD, Parra-Fernández ML, Prado-Laguna MDC, Hernández-Martínez A. Physical activity and sedentary lifestyle in university students: Changes during confinement due to the Covid-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(18): 6567.
Rutkowska A, Kacperak K, Rutkowski S, Cacciante L, Kiper P, Szczegielniak J. The impact of isolation due to covid-19 on physical activity levels in adult students. Sustainability. 2021;13(2): 446.
Sorour AS, Kamel WW, Abd El-Aziz EM, Aboelseoud A. Health promoting lifestyle behaviors and related risk factors among female employees in Zagazig city. Journal of Nursing Education and Practice, 2014;4(5): 42.
Tonga D. Rol model olarak sosyal bilgiler öğretmeni. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017;7(2):17-30.
Ulukan H. Investıgatıon of the relatıonshıp between the ıntolerance of uncertaınty and levels of health perceptıon faculty of sports scıences students durıng the pandemıc process. European Journal of Education Studies. 2021;8(3):293-309.
Umakanthan S, Sahu P, Ranade AV, Bukelo MM, Rao JS, Abrahao-Machado LF, Dhananjaya KV. Origin, transmission, diagnosis and management of coronavirus disease 2019 (COVID-19). Postgraduate medical journal. 2020; 96(1142): 753-758.
Ünlü H, Öztürk B, Aktaş Ö, Büyüktaş B. Bireylerin COVID-19 sürecinde fiziksel aktivite düzeylerindeki değişimin incelenmesi. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi. 2020;4(2): 79-87.
World Health Organization. (2021). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
Yılmaz MÇ. (2019). Hemşirelik öğrencilerinin sağlık algıları ile fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişki. Journal of Human Rhythm. 2019;5(4):323-338.
Zhang X, Zhu W, Kang S, Qiu L, Lu Z, Sun Y. (2020). Association between physical activity and mood states of children and adolescents in social isolation during the CoViD-19 epidemic. International journal of environmental research and public health. 2020;17(20): 7666.