Relationship Between the Personal Characteristics and the Attitudes of Adequate and Balanced Nutrition of the Students at the Faculty of Sports Sciences

Main Article Content

Ibrahim Dalbudak https://orcid.org/0000-0003-2380-803X
Oznur Yasar https://orcid.org/0000-0001-9747-973X
Yakup Akif Afyon https://orcid.org/0000-0003-1521-6261
Sinan Celikbilek https://orcid.org/0000-0002-5199-6333
Olcay Mulazimoglu https://orcid.org/0000-0001-5599-280X

Keywords

Faculty of Sport Sciences, Student, Personality Traits, Adequate and Balanced Nutrition

Abstract

Study Objectives: This study aimed to examine the relationship between personality traits and adequate and balanced nutrition attitudes of students studying in different departments in the Faculty of Sport Sciences at Ege University and actively doing sports in different sports branches. Methods: In this study, the “Adequate and Balanced Nutrition Scale” was used to evaluate the nutritional habits of the students and the “Ten-item Personality Scale” was used to measure the personality traits. “Personal Information Form” was used to evaluate the data regarding the demographic characteristics of university students. SPSS 23.0 program was used in the analysis of the data. Totally, 186 students voluntarily participated in the study. Results: Considering the relationship between the ten-item personality scale and its subscales, and the attitude scale and its subscales about adequate and balanced nutrition, important results stand out. As individuals’ knowledge, anxiety and interest in adequate and balanced nutrition increase, their general personality scale scores also increase. In addition, as individuals’ extraversion, neuroticism, conscientiousness and agreeableness levels increase, their attitudes towards adequate and balanced nutrition also increase (p<0.05). It is observed that the education system in the faculty of sports sciences effects the personality traits of the students and their attitudes towards adequate and balanced nutrition.  A significant increase is observed in the personality traits of the students and their attitudes towards adequate and balanced nutrition. Conclusion: It was concluded that there was no difference between the personality traits of the students at the faculty of sports sciences and their attitudes towards adequate and balanced nutrition.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract 18 | PDF Downloads 18

References

1. Pekşen-Akça R. Çocuk gelişimi ve eğitimi “Oyunlarla besleniyorum” Mungan İzmir: Kavram yayınları 2010.
2. Köksal O, Attila S. Toplum Beslenmesi, Güler, Ç, Akın, L. (Ed.).Halk Sağlığı Temel Bilgiler..Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları 2006; 736-739
3. Baysal A, Aksoy M, Bozkurt M. Giriş Genel Tanımlar. Diyet El Kitabı Ankara: Hatipoğlu Yayınevi 2008.
4. Çetin G, Sarper F. Tıp Fakültesi Birinci ve Son Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2013; 2(6), 84-104.
5. Dölekoğlu CÖ, Yurdakul O. Adana ilinde hane halkının beslenme düzeyleri ve etkili faktörlerin logit analizi ile belirlenmesi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 2004; 8, 62-86.
6. Can S, Can Ş, Çokçalışkan H, Durukan E. Determınatıon Of Pre-Servıce Teachers'adequate And Balanced Eatıng Habıts (The Case Of Mugla). Electronic Turkish Studies 2017; 12(13), 117-134.
7. Sarıbaş ÇÇ, Başgül ŞS, Cömert IT, Tutlu MG. 15-17 Yaş Elit ve Amatör Futbolcuların Yeme Tutumu, Benlik Saygısı ve Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 2019; 4(1), 34- 46.
8. Burger JM. Kisilik. (Çeviren: D. Erguvan Sarıoglu). İstanbul: Kaknüs Yayınları. 2006.
9. Güler D. Kişilik kavramı ve çocuk kişiliği, Kurgu 1989; 6(2), 277-286.
10. John OP, Hampson SE, Goldberg LR. The basic level in personality-trait hierarchies:studies of trait use and accessibility and social psychology. Journal Personality and Social Psychology 1991;60(3), 348-361.
11. Döğücü M, Başer D. Evli kadınların benlik saygısı, temel kişilik özellikleri ile maruz kaldıkları aile içi şiddet arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 2021; 21(50), 278-313.
12. Özer E. Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin duygusal zekâ ve beş faktör kişilik özellikleri açısından incelenmesi, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya 2013.
13. Heller D, Judge T, Watson D. The confounding role of personality and trait affectivity in the relationship between job and life satisfaction. Journal of Organizational Behavior 2002; 23, 815-835.
14. McCrae RR, Costa PT. Personality in adulthood: A five-factor theory perspective (2nd ed.). Guilford Press. 2003. https://doi.org/10.4324/9780203428412
15. Çetin F. Kişilerarası ilişkilerde kendilik algısı, kontrol odağı ve kişilik yapısının çatışma çözme yaklaşımları üzerine etkileri: Uygulamalı bir araştırma. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2008.
16. Doğan T. Beş faktör kişilik özellikleri ve öznel iyi oluş. Doğuş Üniversitesi Dergisi 2013; 14(1), 56-64.
17. Develioğlu K, Tekin ÖA. Beş faktör kişilik özellikleri ve yabancılaşma arasındaki ilişki: beş yıldızlı otel çalışanları üzerine bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2013; 18(2), 15-30.
18. Somer O, Korkmaz M, Tatar A. Beş faktör kişilik envanterinin geliştirilmesi-I: Ölçek ve alt ölçeklerinin oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi 2002; 17 (49), 21-33.
19. Bacanlı H, İlhan T, Aslan S. Beş faktör kuramına dayalı bir kişilik ölçeğinin geliştirilmesi: Sıfatlara dayalı kişilik testi (SDKT). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2009; 7(2), 261-279.
20. Costa PT, Mccrae RR. Domains and facets: Hierarchical personality assessment using the revised neo personality inventory. Journal of Personality Assessment 1995; 64(1), 21-50.
21. Gosling SD, Rentfrow PJ, Swann WB. A very brief measure of the big five personality domains. Journal of Research in Personality 2003; 37(6), 504-528.
22. Atak H. On-maddeli kişilik ölçeğinin Türk Kültürü’ne uyarlanması. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi 2013; 50(4), 312-319.
23. Şahin-Okur Z. Yeterli ve dengeli beslenme hakkında tutum ölçeği geliştirilmesi ve lise öğrencilerinin yeterli ve dengeli beslenme hakkında tutumlarının farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya 2019.
24. George D, Mallery M. SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson 2010.
25. Wiggins JS. A psychological taxonomy of traitdescriptive terms: The interpersonal domain. Journal of Personality and Social Psychology 1979; 37(3), 395-412.
26. Egloff B, Gruhn AJ. Personality and endurance sports. Personality and Individual Differences, 1996; 21(2), 223-229.
27. Costa P, Terracciano A, McCrae RR. Gender differences in personality traits across cultures:robust and surprising findings. Journal of Personality and Social Psydwlog 2001; 81(2), 322-331.
28. Tatlılıoğlu K. Üniversite öğrencilerinin beş faktör kişilik kuramı’na göre kişilik özellikleri alt boyutlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi, Journal of History School 2014; 7(17), 939-71.
29. Lonchbaum MR, Rhode RE, Stevenson SJ, Surles J, Stevens T, Wang CKJ. Does gender moderate the exercising personality? An examination of continuous and stage-based exercise. Psychology, Health and Medicine 2010; 15(1), 50–60.
30. Kaplan T, Aktaş S, Tükel Y, Atılgan D. Rekreasyonel olarak aktif üniversite öğrencilerinin kişilik tiplerinin incelenmesi, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal of Sports and Performance Researches 2017; 8(2)135-144.
31. Dalbudak İ, Balyan B, Zekioglu A, Başoğlu UD, Manci E. The relationship between body perception and nutrition of B2 - B3 impaired athletes. Progress in Nutrition 2021; 23(1), 1-9.
32. Dalbudak İ, Yılmaz T, Yiğit ŞM. The relationship between university students’ quality of life and nutrition 2020; 22(1), 112-121.
33. Koldaş G, Saçaklı H, Sevim Y. Marmara Bölgesindeki Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Beslenme Dersi Almış Öğrencilerin Beslenme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Eurasian Research in Sport Science 2018; 3(2), 93-105.
34. Yılmaz T, Dalbudak İ, Yiğit ŞM. Relationship between life satisfaction and nutrition of students at the faculty of sports and health sciences at university, Progress in Nutrition 2020; 22(1), 1-15.
35. Kılıç E. Tarımla uğraşan kadınların beslenme bilgi düzeylerinin ve beslenme alışkanlıklarının saptanması, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara 2009.
36. Demir F. Spor Yapan ve Sedanter Adolesanların Beslenme Durumunun Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul 2019.
37. Yılmaz G, Karaca S. Spor yapan ve sedanter üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi tutum ve yaşam kalitelerinin incelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2019; 13(3), 258-266.