Zheng, Chunlin, Cheng Shi, Jianling Bai, Wentao Shao, Chunlan Zhang, and Jin Bu. 2019. “Large-Scale Investigation on Healthy Status of Teachers in Jiangsu Province, China”. Progress in Nutrition 21 (2):294-98. https://doi.org/10.23751/pn.v21i2.6773.