Ji , Chenming, Ijaz ul Haq, Miao Jing, Chunlan Cui, Liu Cheng, Qing Tian, Xiumei Meng, Qinmin Wu, Li Jing, Jelian Xu, and Abbas Khan. 2021. “Investigation of Nutritional Status, Life-Style and Eating Habits in Vocational Chinese College Teachers: A Cross-Sectional Survey”. Progress in Nutrition 23 (3):e2021122. https://doi.org/10.23751/pn.v23i3.10532.