Foiadelli , Thomas, Matteo Naso, Amelia Licari, Alessandro Orsini, Mariasole Magistrali, Chiara Trabatti, Sabino Luzzi, Mario Mosconi, Salvatore Savasta, and Gian Luigi Marseglia. 2020. “Advanced Pharmacological Therapies for Neurofibromatosis Type 1-Related Tumors”. Acta Biomedica Atenei Parmensis 91 (7-S): 101-14. https://doi.org/10.23750/abm.v91i7-S.9961.