Kalogeraki, Alexandra, Ioannis Mouzas, Ioannis E Koutroubakis, Eleni Moustou, Eleni Lappa, Dimitrios Tamiolakis, Aggeliki Machaira, Eleni Orfanoudaki, and Evangelos Kalaitzakis. 2021. “Osteoclast: Like Giant Cell Undiferrentiated Pancreatic Tumor Diagnosed by Means of EUS Guided FNA”. Acta Biomedica Atenei Parmensis 92 (2):e2021106. https://doi.org/10.23750/abm.v92i2.9482.