Riccò, Matteo, Silvia Ranzieri, Luigi Vezzosi, Federica Balzarini, and Nicola Luigi Bragazzi. 2022. “Wearable Exoskeletons on the Workplaces: Knowledge, Attitudes and Perspectives of Health and Safety Managers on the Implementation of Exoskeleton Technology in Northern Italy.: Wearable Exoskeletons: Knowledge, Attitudes and Perspectives”. Acta Biomedica Atenei Parmensis 92 (6):e2021310. https://doi.org/10.23750/abm.v92i6.10437.