Bisaccia, Michele, Giuseppe Rollo, Auro Caraffa, David Gomez-Garrido, Dmitry Popkov, Giuseppe Rinonapoli, Cristina Ibáñez-Vicente, Juan Antonio Herrera-Molpeceres, Niki Cazzella, and Luigi Meccariello. 2021. “The Bisaccia and Meccariello Technique in Pediatric Femoral Shaft Fractures With Intramedullary Titanium Nail Osteosynthesis Linked External-Fixator (IOLE): Validity and Reliability”. Acta Biomedica Atenei Parmensis 92 (4):e2021249. https://doi.org/10.23750/abm.v92i4.10387.